Serwis NeuroBiz.pl używa plików cookie. Pliki cookie używane są przez serwis w celu utrzymania sesji użytkownika, zbierania anonimowych, zbiorczych statystyk oraz zapamiętania wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu. Ponadto pliki cookie wykorzystywane są przez naszych partnerów dostarczających reklamy.

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookie były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Ograniczenia stosowania plików cookie mogą spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z serwisu NeuroBiz.pl po zalogowaniu.
Dowiedz się więcej

Header

§1. DEFINICJE

 1. Abonament - opłata za stałą gotowość systemu teleinformatycznego do świadczenia Usługi płatnej drogą elektroniczną oraz za możliwość korzystania z tej Usługi przy zastosowaniu środków komunikacji elektronicznej (Internet).
 2. Did you mean? (ang. „Czy to miałeś na myśli?”) - Standardowa funkcjonalność wyszukiwarki internetowej autorstwa Neurosoft o nazwie NeuroScope. Dzięki implementacji zaawansowanej technologii analizy językowej i statystycznej, system automatycznie koryguje błędy użytkownika w zapytaniach wprowadzonych w oknie Wyszukiwarki.
 3. Cennik – dokument zawierający cennik Usług oferowanych w ramach Serwisu przez Neurosoft, wykaz Abonamentów, i Okresów rozliczeniowych, dostępny pod adresem neurobiz.pl.
 4. Okres rozliczeniowy - jednostka czasu, w której Neurosoft świadczy Usługę płatną i za którą pobiera opłatę. Lista Okresów rozliczeniowych zawarta jest w Cenniku.
 5. Regulamin - Niniejszy dokument, regulujący zasady korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
 6. Repozytorium - baza oferowanych w Serwisie danych podmiotów i osób, pochodzących m.in. z Monitorów Sądowych i Gospodarczych i Monitorów Polskich „B”, opublikowanych od 2001 roku.
 7. Serwis - Serwis internetowy o nazwie „LUDZIE W BIZNESIE”, dostępny pod adresem neurobiz.pl
 8. Suggest - (ang. „podpowiedź”) Standardowa funkcjonalność wyszukiwarki internetowej NeuroScope autorstwa Neurosoft. Na podstawie wprowadzonych przez użytkownika w oknie Wyszukiwarki znaków system na bieżąco sugeruje listę podmiotów lub firm odpowiadających zapytaniu. Dzieje się tak dzięki implementacji zaawansowanej technologii analizy językowej i statystycznej.
 9. Ustawa o świadczeniu usług - Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną wraz z późniejszymi zmianami. Ustawa opublikowana została w Dzienniku Ustaw Nr 144 w pozycji 1204.
 10. Usługa - Usługa dostępu do informacji oferowanych przez Serwis drogą elektroniczną
 11. Usługa bezpłatna - Usługa dostępu do informacji oferowanych przez Serwis drogą elektroniczną w części bezpłatnej Serwisu
 12. Usługa płatna – Usługa dostępu do informacji oferowanych przez Serwis w części płatnej Serwisu.
 13. Usługi świadczone drogą elektroniczną - Usługi, które następują przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron. Wszystkie informacje transmitowane są za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa. Neurosoft wykorzystuje do tego celu ogólnodostępną sieć Internet.
 14. Użytkownik - Osoba fizyczna korzystająca z Usługi bezpłatnej lub korzystająca z zakupionej Usługi płatnej, identyfikowana poprzez jednoznaczny adres e-mail.
 15. Wypis - Dokument będący odpowiednikiem pełnego wypisu z KRS’u, generowany przez Serwis dla wybranego(ych) podmiotu(ów) (firm/y) na podstawie danych z Repozytorium.
 16. Wyszukiwarka – wyszukiwarka internetowa NeuroScope autorstwa Neurosoft z unikatową technologią analizy językowej. Służy do przeszukiwania zasobów Repozytorium: zarówno podmiotów jak i osób.

§2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Podmiotem świadczącym Usługę jest spółka Neurosoft Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Życzliewj 8, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla miasta Wrocławia, pod numerem 151488, o kapitale zakładowym 100 800, - zł, z Zarządem w składzie: Janusz Wrobel – prezes, Cezary Grzegorz Dołęga – wiceprezes, zwana dalej Neurosoft.
 2. Przedmiotowy Regulamin świadczenia Usługi został przygotowany na podstawie Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Serwis działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Korzystanie z Usługi przez Użytkownika odbywa się na warunkach umowy prawnej pomiędzy Użytkownikiem a Neurosoft. Minimalnymi warunkami tej umowy są zasady i warunki podane w niniejszym Regulaminie.
 5. Dodatkowo – w przypadku uzyskania przez Użytkownika dostępu do części płatnej Serwisu – umowa pomiędzy Użytkownikiem a Neurosoft obejmuje załącznik w postaci Cennika, który stanowi nieodłączną część umowy.
 6. Zasady i warunki niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami stanowią wiążącą z punktu widzenia prawa umowę pomiędzy Użytkownikiem a Neurosoft. Korzystając z Serwisu Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje zawarte w nim zasady i warunki.
 7. Neurosoft zastrzega sobie prawo do zmian warunków niniejszego Regulaminu bez uprzedniego powiadomienia. W przypadku aktualnych Użytkowników, którzy posiadają dostęp do części płatnej Serwisu, zmiany regulaminu obowiązują od następnego Okresu rozliczeniowego.

§3. PRZEDMIOT USŁUGI

 1. Neurosoft świadczy na podstawie niniejszego Regulaminu Usługę dostępu do Serwisu za pomocą sieci Internet.
 2. Serwis udostępnia zestaw odpowiednio przetworzonych danych publikowanych m.in. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym od 2001 roku, w Monitorze Polskim B w latach 2001-2012 oraz Monitorze Spółdzielczym B od 2008 roku. Na podstawie tych danych, poprzez proces konsolidacji, możliwe jest przygotowanie dla każdego podmiotu (firmy) dokumentu będącego odpowiednikiem pełnego wypisu z KRS’u, zwanego dalej Wypisem.
 3. Serwis oferuje mechanizmy pozwalające na uzyskanie dodatkowych przekrojowych informacji, m.in. wykrywa powiązania personalne i kapitałowe pomiędzy podmiotami (firmami) i przedstawia je w postaci grafu.
 4. Zakres danych i usług dostępnych w Serwisie określony jest w 5.
 5. Neurosoft oświadcza, że jest autorem Serwisu i właścicielem pełnych majątkowych praw autorskich do niego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 z 1994 r., poz. 83 z późniejszymi zmianami).
 6. Użytkownikiem korzystającym z oferowanej w ramach Serwisu Usługi może być osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot organizacyjny nie posiadający osobowości prawnej.
 7. Założenie konta przez Użytkownika w Serwisie oznacza pełną akceptację przez Użytkownika zasad opisanych w niniejszym Regulaminie bez konieczności zawierania odrębnej umowy.
 8. Użytkownik konta założonego w Serwisie nie może, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Neurosoft, przenieść praw wynikających z umowy o świadczenie Usługi na osobę trzecią.

§4. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA SERWISU

 1. Usługa dostępu do Serwisu świadczona jest przez Neurosoft za pośrednictwem sieci Internet. Użytkownik po wprowadzeniu w przeglądarce internetowej adresu witryny http://neurobiz.pl uzyskuje dostęp do wyszukiwarki w serwisie.
 2. Wyszukiwarka umożliwia przeszukiwanie zasobów Repozytorium poprzez wybór podmiotów (firm) lub osób fizycznych. Do korzystania z wyszukiwarki nie jest konieczne zarejestrowanie się w Serwisie.
 3. Repozytorium aktualizowane jest w każdy dzień roboczy.
 4. Płatny dostęp do Serwisu możliwy jest dopiero po uiszczeniu opłaty za Abonament. Zasady wykupienia Abonamentu zawarte są w §8.

§5. ZAKRES DANYCH I USŁUG DOSTĘPNYCH W SERWISIE

 1. Serwis udostępnia część swoich danych i usług bezpłatnie, dostęp do pozostałej części wymaga wniesienia przez Użytkownika opłaty.
 2. Zakres danych i usług dostępnych w Serwisie zarówno w jego części płatnej (Usługi płatne), jak i bezpłatnej (Usługi bezpłatne), zawarty jest w cenniku, dostępnym pod adresem neurobiz.pl.
 3. Za dostęp do Usług bezpłatnych Serwisu Neurosoft nie pobiera żadnej opłaty.
 4. Za dostęp do Usług płatnych Serwisu Neurosoft pobiera opłatę zależną od nabytego Abonamentu. Zasady dostępu do Usług płatnych zawarte są w §8 a dostępne Abonamenty - w aktualnym Cenniku dostępnym pod adresem neurobiz.pl .
 5. Neurosoft zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu danych i usług dostępnych w Serwisie, zarówno w części płatnej, jak i w jego części bezpłatnej. Zmiany dotyczą w szczególności dodawania danych i funkcji, ich usuwania, modyfikacji, czasowego wyłączania dostępności itd.
 6. Zmiany zakresu danych i usług Serwisu, umieszczone w dokumencie Wprowadzenie, nie wymagają zmiany treści niniejszego Regulaminu.

§6. ZASADY UDZIELANIA LICENCJI

 1. Korzystanie przez Użytkownika z Usługi bezpłatnej Serwisu tożsame jest z udzieleniem Użytkownikowi przez Neurosoft jednej niewyłącznej i nieprzenaszalnej licencji bezpłatnej, umożliwiającej dostęp do informacji i usług bezpłatnych zawartych w Serwisie wyłącznie dla własnych potrzeb Użytkownika, w zakresie uregulowanym niniejszym Regulaminem.
 2. Licencja bezpłatna jest licencją bezterminową.
 3. Wykupienie przez Użytkownika Usługi płatnej dostępu do Serwisu, wg. procedur i na zasadach określonych w §8 oraz w Cenniku, tożsame jest z udzieleniem Użytkownikowi przez Neurosoft jednej niewyłącznej i nieprzenaszalnej licencji umożliwiającej dostęp do informacji i usług płatnych, zawartych w Serwisie, wyłącznie dla własnych potrzeb Użytkownika, w zakresie uregulowanym niniejszym Regulaminem.
 4. Licencja, o której mowa w ust. 6, udzielana jest na czas określony i odpowiada długości Okresu rozliczeniowego, wynikającego z wykupionego Abonamentu.
 5. Użytkownik, któremu Neurosoft udzielił licencji, nie ma prawa do:
  1. sprzedaży, wypożyczania, wynajmu czy też odstępowania tak Usługi jaki i materiałów dzięki niej uzyskanych innym instytucjom bądź osobom trzecim bez pisemnej zgody Neurosoft,
  2. przekazywania informacji umożliwiających dostęp do serwisu osobom trzecim,
  3. utrwalania i zwielokrotniania informacji pobranych z Serwisu (dane są udostępniane w Serwisie tylko na użytek własny Użytkownika),
  4. usuwania bądź zmiany znaków handlowych i informacji o Neurosoft podanych w elementach Serwisu i materiałach towarzyszących,
  5. modyfikowania kodu wynikowego jakiegokolwiek programu wchodzącego w skład Serwisu, przeprowadzania odwrotnej kompilacji ani odwrotnej asemblacji,
  6. wykonywania kopii programów i danych, będących elementami Serwisu, z zastrzeżeniem ust. 3 3,
  7. samodzielnego oddzielania od całości Serwisu jakiejkolwiek części, kopiowania i umieszczania jej w jakimkolwiek innym miejscu, niż tam, gdzie została pierwotnie umieszczona przez Neurosoft.
  8. samodzielnego dokonywania zmian w działaniu Serwisu oraz wszelkich innych zmian technicznych bez zgody Neurosoft, tak samo nie ma prawa do wprowadzania do nazewnictwa obowiązującego w Serwisie zmian, dodatków lub skrótów, które zniekształcają treść lub formę,
  9. przeniesienia praw wynikających z umowy o świadczenie Usług na osobę trzecią, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Neurosoft.

§7. GWARANCJA DOSTĘPU, ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Neurosoft gwarantuje dostęp do Usługi, na zasadach określonych Regulaminem, 24 godziny na dobę i siedem dni w tygodniu, za wyjątkiem przerw koniecznych do wykonania konserwacji infrastruktury i oprogramowania Serwisu. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany przed ich rozpoczęciem na stronie neurobiz.pl.
 2. Maksymalny czas trwania prac konserwacyjnych Serwisu nie będzie przekraczał 72 godzin miesięcznie.
 3. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Serwisu, Neurosoft ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usługi bez wcześniejszego powiadomienia, i do przeprowadzenia prac serwisowych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Serwisu.
 4. Neurosoft nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usługi wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Neurosoft.
 5. Neurosoft nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieupoważnionego dostępu do danych oraz za ich utratę w wyniku awarii sprzętu lub sabotażu.
 6. Neurosoft nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Usługi wynikający z błędnej autoryzacji Użytkownika.
 7. Neurosoft nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające lub związane z użyciem informacji i danych wykorzystywanych za pomocą Usługi i dostępnych w Serwisie.
 8. W przypadku zaistnienia przyczyn niezależnych od Neurosoft, Neurosoft nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 9. W przypadku, o którym mowa w ustępie poprzednim, może nastąpić wstrzymanie wykonania Usługi na czas wynikający z działania przyczyn niezależnych od Neurosoft.

§8. OGÓLNE ZASADY DOSTĘU DO USŁUGI PŁATNEJ

 1. Neurosoft umożliwia dostęp do Usługi płatnej na zasadzie subskrypcji przez okres równy Okresowi rozliczeniowemu.
 2. Dostęp do Usługi płatnej następuje po zalogowaniu do Serwisu i dokonaniu opłaty za jeden z dostępnych Abonamentów. Rodzaje Abonamentów zawarte są w Cenniku
 3. Użytkownik winien dochować należytą staranność w celu ochrony przed nieupoważnionym wykorzystaniem dostępu do Serwisu, w szczególności zachować w tajemnicy i zabezpieczyć hasło i inne szczegóły dotyczące konta.
 4. Niedozwolony jest jednoczesny dostęp do Serwisu z więcej niż jednego urządzenia. Stwierdzenie takiego faktu powoduje bezpośrednia blokadę dostępu do Serwisu na 24 godziny.
 5. Niedozwolone jest przekazywanie danych umożliwiających autoryzację w Serwisie (adres e-mail, hasło dostępu) osobom trzecim.
 6. Neurosoft nie bierze żadnej odpowiedzialności za korzystanie z Usługi przez nieuprawnione osoby trzecie ze szkodą dla Użytkownika.

§9. UMOWA NA DOSTĘP DO CZĘŚCI PŁATNEJ SERWISU, PŁATNOŚCI

 1. Zawarcie umowy na świadczenie Usługi płatnej następuje automatycznie po dokonaniu opłaty za Abonament.
 2. Czas dostępu do Usługi liczony jest od chwili potwierdzenia dokonania płatności za co najmniej jeden z Abonamentów.
 3. Umowa zawierana jest na Okres rozliczeniowy, określony w wykupionym Abonamencie.
 4. Wysokość i sposób naliczania opłat określa Cennik, dostępny w Serwisie.
 5. Wszelkie zmiany w Cenniku zostaną opublikowane na stronie Serwisu najpóźniej w dniu ich wejścia w życie. Zmiany dotyczące usług objętych Abonamentem będą obowiązywać aktualnych Użytkowników po upływie ich Okresu rozliczeniowego. Pozostałe zmiany obowiązują od dnia wejścia w życie nowego Cennika.
 6. Zmiany w Cenniku nie stanowią zmiany warunków umowy i nie wymagają jej wypowiedzenia.
 7. Kwota Abonamentu jest niepodzielna, tzn., że nie można wnieść opłaty za okres krótszy niż długość Okresu rozliczeniowego na Usługę.
 8. Rezygnacja z usług objętych Abonamentem przed terminem jego zakończenia nie pociąga za sobą zwrotu kwoty wpłaconej za Abonament.
 9. Na życzenie Użytkownika Neurosoft może wystawić fakturę i dostarczyć mu ją na wskazany adres.
 10. Faktury VAT wystawiane są na podstawie przesłanego przez Użytkownika życzenia w terminie 14 dni od daty zaksięgowania opłaty na koncie Neurosoft.
 11. Faktury VAT doręczane są Usługobiorcy listem zwykłym.
 12. W przypadku nieotrzymania faktury VAT Usługobiorca powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt Neurosoft.
 13. Usługobiorca może wpłacić dowolną kwotę na poczet przyszłych należności, która będzie rozliczana w kolejnych fakturach VAT, jednak nie mniejszą, niż wynika to z Cennika Usług.

§10. WYMAGANIA TECHNICZNE

Do pełnego korzystania z Usługi wymagane jest posiadanie przez Użytkownika:

 1. dostępu do Internetu,
 2. dostępu do indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
 3. przeglądarki internetowej w podanej wersji lub nowszej: Internet Explorer 8.0, Mozilla Firefox 3.0, Google Chrome 3.0, Safari 4.0, Opera 9.5.
 4. na potrzeby wyświetlania grafów powiązań – przeglądarka internetowa obsługująca technologię HTML 5.0
 5. przeglądarki formatu PDF w aktualnej wersji.

§11. KOSZTY UŻYTKOWNIKA

Neurosoft nie ponosi kosztów związanych z uzyskaniem przez Użytkownika niezbędnego dostępu do Serwisu dzięki korzystaniu przez Użytkownika z Internetu lub innych środków komunikowania się na odległość. Zasady i koszty takiego dostępu reguluje umowa zawarta przez Użytkownika z podmiotem udostępniającym takie usługi.

§12. REKLAMACJE

 1. Reklamacje mogą być składane z tytułu niedotrzymania z winy Neurosoft warunków Usługi określonych w Regulaminie lub wadliwego ich rozliczenia.
 2. Reklamacje, o których mowa w ust 1, można składać:
  • drogą elektroniczną na adres e-mail Neurosoft: support@neurobiz.pl przez całą dobę lub
  • faksem pod numerem: +48 71 738 83 99 (połączenie płatne według taryf operatora), w godzinach od 9 do 16.
 3. Rozpatrywanie Reklamacji odbywa się w dni robocze, w czasie od godz. od 9:00 do 16:00, przypadającym w każdym dniu tygodnia niebędącym sobotą ani dniem ustawowo wolnym od pracy
 4. Reklamacja musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.
 5. Reklamację można wnieść w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury za reklamowany okres lub 30 dni od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana.
 6. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi musi zawierać w szczególności jej przedmiot i odpowiednie uzasadnienie
 7. Neurosoft rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja nie zostanie w tym terminie rozstrzygnięta, to Neurosoft powiadomi w tym terminie Użytkownika na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

§13. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Neurosoft zapewnia przestrzeganie standardów ochrony danych osobowych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami.
 2. Użytkownik ma możliwość uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania własnych danych osobowych, zawartych w Serwisie.
 3. Użytkownik ma prawo zażądać czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 4. Administratorem zbioru danych jest Neurosoft.
 5. Podanie przez Użytkownika jego danych osobowych koniecznych do zawarcia umowy dotyczącej świadczenia Usługi, jest równoznaczne z dobrowolnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych Użytkownika oraz umieszczenie ich w rejestrze odbiorców Neurosoft.

§14. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Użytkownik, który jest konsumentem, może, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), zawierając umowę na odległość, odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Za moment rozpoczęcia świadczenia Usługi uznaje się chwilę utworzenia konta przez Usługobiorcę w Serwisie.
 2. W razie naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, w tym warunków licencji i/lub praw autorskich Neurosoft do bazy danych lub oprogramowania rezydującego na serwerze Serwisu, Neurosoft może rozwiązać umowę z Użytkownikiem bez wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym. Rozwiązanie umowy staje się skuteczne z chwilą wysłania Użytkownikowi pocztą elektroniczną na jego adres e-mail pisemnego oświadczenia w tym zakresie.
 3. Odstąpienie przez Użytkownika od umowy jak również rozwiązanie Umowy przez Neurosoft nie ogranicza uprawnień Neurosoft do dochodzenia stosownego odszkodowania i/lub roszczeń.

§15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Neurosoft zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Cenniku. Nie dotyczy to cen już wykupionych Abonamentów.
 2. Neurosoft zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w dokumencie „Wprowadzenie”.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o świadczeniu usług.
Payment provided by